Коръбът „Вера Су“ заседна на 20 септември 2021 г и на борда му има 2800 т. урея ( карбамид). Получател на стоката и вносител за България е фирма „Агрополихим“ АД. Получателят е отказва да приеме товара, т.к. в товарните помещения е нахлула вода.

На 11октомври 2021г. ИА“ Морска администрация“ обяви заседналият в защитената местност кораб „Вера Су“ за потънал.

Според информация разпространена от министъра на Транспорта застрахователите на плавателният съд са поели ангажимент да възстановят вече направените разходи, както и да покрият бъдещи разходи на българската държава.

Въздействието на неопасните товари върху околната среда

Това гласи официалната версия. Само дето никъде в медийното пространство не се появи и дума какво ще е въздействието върху околната среда. Хората останаха с впечатление, че само рибарите по северното черноморие са притеснени за рибата и за поминъка си

Нека разгледаме самия продукт, който е на борда и който се оказа мокър. На борда на кораба, както посочихме по горе, има 280 тона урея (карбамид). Опасен ли е този продукт, как се класифицира, какви са изискванията при превоза на опасни товари?

Съгласно изискванията на IMDG и приложените към товара документи продукта урея(карбамит) не се смята за опaсен товар.

Съгласно изискванията за превоз на химически продукти и добрите практики, капитанът, застрахователят и получателят на стоката трябва да разполагат с документ SDS (старият начин на изписване е MSDS или на български е известен като Информационен Лист за Безопасност) стандартен документ, в койтo има дадена следната информация ( данните по долу са от първата попаднала ми SDS за урея). Както споменах информацията и реда по който се представя e стандартизирана и е обособена в секции.

Секция 3 дава данни за химичния състав на продукта. За уреята имаме следната информация:

Секция 6 дава какви трябва да са мерките при инцидент. В тази секция са дадени и какви са предазните мерки за околната среда. Съгласно тези предпазни мерки продукта не трябва да се „изпуска“ в околната среда.

Секция 12 е дадена екологична информация за продукта. Нека обърнем внимание какво е токсичното въздействие върху околната среда:

На база на посочената по-горе продуктът е нестабилен и разградим във вода.

Как ще въздейства повишената концентрация на урея в морската вода?

Нека видим какво казват специалистите. Според доц. Николай Вълчев, директор на Института по Океанология към БАН, „повишената концентрация на азот (продукт от окисляването на уреята – наша забележка), може да предизвика загниване на хрилете на рибите. Освен това азотът действа като невротоксин, който смущава жизнения цикъл и активността на рибните популации.“

Какво ни показа тази катастрофа?

Продукти, класифицирани до този момент като безопасни, изпуснати в околната среда, нанасят необратими нарушения върху еко системата и косвено върху човешкото здраве. Че е важно да знаем как да транспортираме продуктите, за да предпазим за в бъдеще природата. Все неща, който са основна задача на транспортирането на товарите – не само да доставим товарът на точното време и место, но да го доставим и безопасно.

Ако искате да научите повече за транспортирането на опасни товари, посетете нашата ресурсна информация или се свържете с нас.

Може би не винаги имате достатъчно стоки, за да запълните един стандартен морски контейнер. Хубавата новина е, че не сте ограничени от това изискване.

Морски групажни превози - какво е това?

L&T Consulting се грижи за Вашите пратки, като консолидира (обединява) Вашата пратка с тези на различни изпращачи/получатели преди пратката да бъде доставена до крайната си точка на доставка. Тази услуга е известна под името морски групажни превози. Ние  изминаваме с Вас целия път, за да гарантираме, че Вашите пратки ще бъдат доставени възможно най-бързо, ще постигнете по-висока ефективност на наличностите си и ще имате прозрачност от началото  до края в логистичната схема. Насладете се на достъпа до над 10 000 търговски коридора по целия свят, използвайки нашите LCL услуги. Интегрирайте, опростете и свържете глобалната си логистика с една точка за контакт.

Какви са предимствата, които  L&T Consulting носи на клиентите си в областта на групажните превози?

Редовните групажни линии до основни европейски дестинации, САЩ, Канада и Близкия Изток, предполагат възможност за чести доставки на стоки и товари, оформени като малки пратки. При групажните превози Вашите пратки се комбинират с тези на други клиенти. По този начин цената за пратката не се повишава, т.к. запълваме цели контейнери (FLC) с пратки на различни клиенти. Много често когато говорим за групажен транспорт, разбираме морски групажен транспорт. Въпреки, че съществуват групажни пратки и при останалите типове транспорт – сухоземен транспорт и въздушен транспорт, а също така и при комбиниран транспорт.

За последните 10 години се забелязва увеличаване групажните морски пратки. Само за третото тримесечие на 2018, това увеличение за САЩ е в размер на 9,7%.

Защо говорим за морският транспорт? Морският транспорт е най-евтиният вид транспорт и е предпочитан вид транспорт , при условие, че доставките Ви не са спешни. Така се минимизират разходите за транспорт, а с използване на групажната услуга , Вие използвате евтината морска транспортна услуга и за Вашите малки пратки. Нашите специалисти комбинират малките пратки в LCL контейнери- морски контейнери за пратки, които сами по себе си не биха могли да запълнят цял контейнер. С развитието на търговските връзки, в забързаният глобален свят, когато се налага смяна на местопребиваването с цел нова работа, учене, посещения,  морският групажен транспорт е предпочитан за превоз на малки пратки. Групажните пратки са и добро решение, когато фирмата се стреми да поддържа минимални наличности, и да минимизира разходите си за складиране. Групажният транспорт , и в частност морският, допринасят за снижаване или елиминиране на разходите по складиране на наличностите. Известно, е, че складирането повишава разходите и дава отражение в крайната цена на стоката. Затова фирмите се стремят да оптимизират веригата за доставки и да снижат разходите, вкл и складовите разходи. Това може да стане чрез елеминиране на складирането и разходите свързани с него, естественно когато това е възможно. Морският групажен транспорт, организиран от L&T Consulting  дава възможност регулярно да се изпращат и приемат малки пратки, като се дава възможност за определяне на фиксирани срокове за доставка. Използването на групажни морски превози дава възможност в един морски контейнер да се групират пратки от различно естество. Опаковането на различните типове пратки, се съществява по начин, че да се запазяи целостта на различните стоки. Консолидирането на различни пратки улеснява процесът на доставката на пратките. Другото важно предимство на консолидираните пратки е екологичността на логистичната услуга. Съгласно проучване на Международната Морска Асоцияция (IMO) въглеродните емисии от морския транспорт са намалели с 10%,  за периода от 2007 и 2012 година, докато товарите превозвани от морския флот са се увеличили, за същият този период. Болшинството от новите кораби, въведени в експлоатация след 2012 година са средно 30-40% с по-ниски карбонови емисии от старите кораби. Какво е въздействието на различните видове транспорт върху околната среда, като измерванията са за наличието на въглеродният двуокис в грамове на тон/километър : морски контейнерен транспорт – 3,0 грама на тон/км ; автомобилен транспорт -80,0 грама на тон/км и въздушен транспорт 435,0 грама на тон/км. Ние от L&T Consulting отчитаме и спазваме екологичността на транспортните услуги. Ние Ви предлагаме и една по-специфична услуга в областта на групажните пратки – консолидирана на купувачите.  При този вид консолидиране се комбинират голям брой групажни пратки, идващи от различни доставчици, но предназначени за един и същи получател.

Допълнителни услуги предлагани от L&T Consulting  за групажни превози:

Много често, когато за пръв път искате да освободите стока от митницата ви искат ЕОРИ номер. И се изправяте пред два важни въпроса: „Какво е ЕОРИ (EORI) номер?“ и „От къде трябва да го получа?“

Какво е ЕОРИ номер?

ЕОРИ (EORI) номер е идентификационен номер за митнически цели и е уникален за митническата територия на Европейския съюз (ЕС).

При износ или внос на стока, се явявате в ролята на т.нар. икономически оператор. Икономически оператор може да бъде:

ЕОРИ е необходим за комуникацията между държавната администрация и икономическите оператори. Той е безсрочен.

Как изглежда EORI номер?

ЕОРИ номер има следният вид:

От къде трябва да получа ЕОРИ номер?

Агенция Митници е учреждението, което е отговорно за издаване на ЕОРИ номер. За да получите ЕОРИ (EORI) номер, можете да се регистрирате по два начина:

Компетентна митница е:

Ако изберете да се регистрирате по електронен път, трябва да имате валиден универсален електронен подпис(КЕП), с който да подпишете онлайн регистрационния формуляр. Какви документи трябва да приложа при регистрацията?

Регистрационната форма за регистрация на ЕОРИ (EORI) номер, можете да изтеглите от тук. Ако не можете или не желаете да отидете да си изкарате ЕОРИ номер лично, законът Ви дава възможност друг да го направи вместо Вас. В този случай трябва да попълните формуляра даден по-горе и да ни предоставите пълномощно, където изрично е упоменато ЕОРИ номер. Защото ценим Вашето време и ресурси, можете да изпратите пълномощното и попълнената регистрационна форма чрез нашата онлайн форма за контакт.

Редът за допускане на режим свободно обращение без заплащане на вносни сборове на употребявано лично имущество, осъществяван от физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна на митническата територия на Общността е регламентиран в Глава I, от чл. 3 до чл. 11 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1186/2009 от 16 ноември 2009 г.

Основанието за освобождаване от данък върху добавената стойност е регламентирано в чл. 58, ал. 1 от ЗДДС.

Какво се счита за лично и домакинско имущество

За лично имущество се считат вещите, предназначени за лична употреба от заинтересованите лица, за нуждите на домакинството им. Към личното имущество спадат: домакинско имущество, велосипеди и мотоциклети, частни моторни-превиозни средства и ремаркета към тях, каравани за къмпинг, плавателни съдове за развлечение и частни самолети. За „лично имущество“ се приемат също така и провизии за домакинството в рамките на обичайните за едно семейство запаси, домашни любимци и ездитни животни, преносими инструменти. За лични вещи не се приемат такива с търговски характер. Домакинско имущество са лични вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, предназначени за лично използване от заинтересованото лице или домакинството им.

На какви условия трябва да отговарят лицата

За целите на допускането на свободно обращение с крайна употреба без заплащане на вносни сборове е необходимо лицата, които искат да преместят обичайното си местопребиваване на митническата територия на Република България, да отговарят на следните условия:

  1. Да са имали обичайно място на пребиваване извън митническата територия на общността най-малко 12 последователни месеца;
  2. Да преместват обичайното си местопребиваване в Република България;
  3. Личното имущество да е било във владение и използвани от заинтересованото лице на предишното им местопребиваване поне шест месеца преди датата, на която то е преустановило своето обичайно място на пребиваване в третата страна, която напуска. За превозните средства за частно ползване този факт може да бъде доказан с някои от следните документи – регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или друг подобен документ. Не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти, тютюн и тютюневи изделия, търговски превозни средства, артикули предназначени за упражняване на професия;
  4. Внасяното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото местопребиваване и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че има търговски характер

Освобождаването се допуска

с разрешение на началника на съответната митницата, на територията на която, се намира обичайното местопребиваване на лице. В срок до 12 месеца от датата на установяване на новото местопребиваване, лицата които отговарят на горните условия подават молба до Началника на Митническото учреждение (свободен текст) и прилагат, както всички документи, доказващи изпълнението на горепосочените изисквания, така и пълен опис на личното имущество /с превод на български език/, включително и моторните превозни средства, което лицето желае да внесе. До изтичане на 12 месеца от датата на която е приета митническата декларация за свободно обръщение (внос),имуществото не може да се заема, отдава под наем или продава, прехвърля възмездо или безвъзмездно. Нарушаване на изброените по-горе действия води до заплащане на съответните вносни мита. Личното имущество може да пристига на няколко отделни пратки в рамките на 12 месеца от датата на установяване на заинтересованото лице на обичайното му място на пребиваване на митническата територия на Общността

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram