Със стъпването и оперирането на глобалните търговски пазари фирмите се изправят пред един немаловажен въпрос, а именно: Какво трябва да направим, ако имаме върнати стоки?  Какви документи трябва да предоставим в различните случаи, за да не платим мито и ДДС?

Нека да видим законовите основания за освобождаване от мито и ДДС при внос на върнати стоки:

Съгласно чл. 203, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза , върнати стоки са:

“Несъюзни стоки, които, след като са били първоначално изнесени като съюзни стоки извън митническата територия на Съюза, са върнати в нея и декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на срок от три години, се освобождават от вносни мита по заявление на заинтересованото лице.”

По-надолу законодателят прави уточнение, че правилото за върнати стоки се прилага:

„дори когато върнатите стоки представляват само част от стоките, изнесени преди това от митническата територия на Съюза.“

Какво разбираме до тук: стоки, които веднъж са изнесени от митническата територия на съюза, могат могат да бъдат внесени (върнати) без заплащане на вносни митни сборове в срок от 3 години от датата на изнасянето им.  При особенни обстоятелства, съгласно Алинея 2 от същия член, този срок от 3 години може да бъде удължен.

Държа да направя едно уточнение относно върнатите количества стока - не е задължително да се връща цялото изнесено количество.

Съгласно алинея 3 същите права на върнати стоки имат и стоки, които  „преди износа им от митническата територия на Съюза са били допуснати за свободно обращение без мита или с намалена ставка на вносното мито поради специфичната им употреба, освобождаването по параграф 1 се разрешава само ако тези стоки се допускат за свободно обращение за същата специфична употреба“

Преведено на разговорен език: стоки който преди да бъдат изнесени , са били внесени без да е заплатено за тях мито ( на база на документ за произход например) могат да бъдат освободени от заплащане на мита при връщането им обратно на територията на съюза (върнати стоки), съгласно параграф 1, само и единственно ако са декларирани със същата специфична употреба, каквато е декларирана при първоначалния внос.

Когато обаче специфичната употребана върнатите артикули е различна, тогава „размерът на дължимите вносни мита се намалява с размера, заплатен при първоначалното им допускане за свободно обращение.“

Едно много важно изискване за върнати стоки е дадено в Алинея 5 „ Освобождаване от вносни мита се разрешава само за стоки, които са върнати в същото състояние, в което са били изнесени.“

Т.е. за да поискате  върнатите стоки да бъдат допуснати за внос без заплащане на вносни мита, трябва тези стоки да не са претърпели никакви обработки или пеработки, докато са били извън митническата територия на съюза.

на син фон куп с екселски файлове с щипки, калкулатор, черен химикал, черни очила и тефтер с червено- черен надпис върнати артикули

Нека видим какви са изискванията по отнощение на плащането или неплащането на ДДС.

На основание чл. 58 ал.1. т.17 от Закона за данък върху добавената стойност:

„Чл. 58. (1) Освободен от данък е вносът на:

17. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) стоки, които се връщат от лицето износител при запазване на състоянието, в което са били изнесени, освен нормалното износване при тяхната употреба, когато същите стоки са освободени от вносни мита;

При внимателен прочит на горните алинеии стигаме да едно от най- важните изисквания за върнати стоки , а именно тяхното пълно идентифициране. Т.е. трябва да докажем по категоричен начин, че тези стоки са идентични с изнесените.

Съгласно чл. 253, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза информацията за пълното идентифициране на внасяните (върнати)стоки се представя от деклараторът ( вносителят или негов представител) в митническото учреждение, където се подава декларацията за допускане за свободно обращание (внос).

Параграф 2 на чл.253 дава начините, по които може да бъде представена информацията за върнатите стоки:

„а) достъп до съответните данни от митническата декларация или декларацията за реекспорт, въз основа на която върнатите стоки са били първоначално изнесени или реекспортирани от митническата територия на Съюза;
б) заверена от компетентното митническо учреждение разпечатка на митническата декларация или декларацията за реекспорт, въз основа на която върнатите стоки са били първоначално изнесени или реекспортирани от митническата територия на Съюза;
в) издаден от компетентното митническо учреждение документ със съответните данни от тази митническа декларация или декларация за реекспорт;
г) издаден от митническите органи документ, удостоверяващ, че условията за освобождаване от вносни мита са изпълнени (информационен лист INF3).“

Съгласно параграф 3 „Информацията, посочена в параграф 2, не се изисква, когато от информацията, намираща се на разположение на компетентните митнически органи, се установява, че стоките, декларирани за допускане за свободно обращение, са били първоначално изнесени от митническата територия на Съюза и към онзи момент са изпълнявали условията за освобождаване от вносни мита като върнати стоки.“

Правилника за прилагане на Закона за добавената стойност е доста по-специфичен по отношение на стоките върнати заради рекламации

Чл. 51 (5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 17 от закона поради рекламация вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.

Знам какво ще чуете от много от колегите, че неплащането на мито и ДДС за върнати стоки е мисия невъзможна, че никой  няма да се занимава с това, че е сложно и не става.

Виждате, че законите позволяват да се внасят върнати стоки, без за тях да се заплаща мито и ДДС. Условията на които трябва да отговарят тези стоки са разгледани по-горе. Всички тези условия обаче трябва да бъдат отразени в митническите документи при износа на тези стоки. Ние знаем как да подготвим Вашите документи при износ и последващ внос ( върнати стоки), за да можем по законен начин да спестим заплащането на мито и ДДС. Свържете се с нас, за да могат нашите специалисти да Ви помогнат да оптимизирате вноса на стоките.

Външнотърговски документи като част от документообортота на фирмата

С минимум дванадесет субекта, участващи в най-основните модели за внос , ще сте изненадани да видите огромния брой хартиени копия, както и цифрови документи, които се произвеждат по време на „живота“ на една транзакция - този документооборот включва и външнотърговски документи. Независимо дали документите са вътрешни за вносителя (напр. генериране на поръчка за покупка) или външни (напр. спедитор, създаващ предварително известие за изпращане), има буквално десетки съобщения, документи и цифрови файлове, които носят подробности за продуктите, закупени от вносителя. Аналогично е положението с външнотърговските документи при износ.

Преди време слушах интервюто на регионалният директор „Продажби“ в „Акронис“,  Иван Дудин. Та, той разглеждаше хакерските атаки и как те влияят на бизнеса в целия му диапазон, като информация, документи и т.н. Оказва се че 80% от фирмите, обект на хакерски атаки, преживели и възстановили се след такава атака....в течение на една година преустановяват бизнеса си.

Без да съм специалист по кибер сигурност, мисля, че посочените по-горе проценти са реалистични. Всяка от фирмите, включително и най-малките разполагат с информация, която по своята същност е производствена, търговска и каквато и да е било тайна. Къде може да бъде открита тази информация? Ако говорим за хакерска атака, то тогава трябва да се обърнем към сървърите на фирмата. Ако излезем обаче, от този облак, то тази информация я има и върху документи, записки, оферти....въобще във всички аспекти на документооборота в една фирма.

Нека си представим какво би се случили ако Вашите външнотърговски документи, попаднат на Ваши конкуренти

Каква информация ще могат конкурентите Ви да разберат от тези документи?

Бърз поглед върху външнотърговските документи ни показва следното:

Как това би повлияло на Вашият бизнес? Със сигурност, ще загубите пазара и клиента.

И тук не става дума за хакерска атака, а за сигурността на Вашите външнотърговски документи.

Предполагам, че всяка от големите фирми има собствени правила и процедури, що се отнася до запазването на търговската информация. Как работят тези правила и процедури когато има външни компании въвлечени във веригата за доставки? Запитвали ли сте се какво става с Вашите външнотърговски документи и информация, когато те попаднат в ръцете на Вашите бизнес парньори?

Ще Ви кажа, какво винаги съм мислила, на базата на близо 30 годишният ми опит в някой от топ 500-те компании в света. За мен, като професионалист беше недопустимо такава информация да не е защитена. Та при нас дори мониторите на лаптопите ни бяха със специани протектори, за да не може никой да наднича през рамото ти. Да не казвам, че офисите ни бяха с контролиран достъп. Нещо нормално. Ние държахме информацията, която е жизненоважна за фирмата – доставчици, цени (нали сме наясно, че цените не за всички клиенти са еднакви), контрагенти, вкл и формулите за химичните продукти.

Върнахме се в България и започнахме работа тук. Естественно наехме помещения и каква беше изненадата ми, когато влизайки в офиса видях кашони и разпръснати документи.  Попитах на кого са документите, оказаха се на предишните наематели. Казаха ми да ги оставя навън. Душата ми се възмути, истински...няма да казвам колко е непрофесионално да оставиш документи на клиентите си без контрол. Знаят ли тези хора, кой ще отвори кашона...за какво ще използва тази информация.

Има документи на топ български фирми – с цени, доставчици, клиенти. Ако реша мога да изтъргувам информацията, но моят професионален опит ми казва да направя едно единственно нещо – да върна документите на собствениците им. Как ще реагират представителите на тези фирми, не мога да кажа. Ако съм в тяхното положение не знам какво бих направила. Знам едно, веднага ще прекратя връзката си с този доставчик, в случая митнически брокер.

Та да се върнем на въпроса за сигурността. Не е задължително да „хакнат“ сайта ни, за да загубим клиенти, пазари и т.н. Трябва да се научим да защитаваме документите си. Не само сайта си, не само електронната си документация, но и хартиените документи, включително и нашите външнотърговски документи.

Трябват ни процедури, отнасящи се до вътрешния и външния поток на информация, до нашият персонал и до персонала на нашите партньори. Както казах в началото, притежавам документи с цени и партньори на големи български и международни фирми от различни браншове. Предстои да се свържа с тези фирми и да им върна документите.

Ако не искате Вашите документи да не попаднат в ръцете на недобросъвестни лица, се свържете с нас. Ние ще Ви предложим професионална услуга, която ще защитава Вашите външнотърговски документи и информация.

Какво да разбираме под управление на международния транспорт? Това управление може ли да се разгрежда като самостоятелна система или е интегрирано във веригите за доставки. Кои са стъпките за постигане на съвършенство в управлението на транспорта, и в частност на международния транспорт?

В последните години веригата за доставки се превърна в призмата, през която фирмите пречупват целият свят. В рамките на управлението на веригата за доставки, управлението на транспорта е основен двигател за постигане на крайната цел, а именно: удовлетвореност и лоялност на клиентите/потребителите с минимизирани разходи.

Компании като Toyota, Amazon, Walmart, Apple се фокусират и инвестират както в вътрешният транспорт (или казано образно фокусът да е върху последните метри от доставката), така и в изпълнението на международната верига за доставки. Основната им цел е да стимулират лоялността на клиентите/потребителите и ефективността на компанията. Посочените по-горе фирми разглеждат веригата за доставки като едно интегрирано цяло. Те признават, че провалът във всяка точка или етап на веригата за доставки се отразява негативно на корпоративното представяне.

опаковка на пратка
Опаковане на пратката

Успехът на всяка компания, която купува или продава в световен мащаб, голяма или малка, зависи от това колко ефективно управлява своята международна верига за доставки. Доколко добре се справя с това е определящ фактор за цялостната конкурентоспособност  на фирмата , както и за позицията и спрямо конкурентите в индустрията.

Въпреки че има много елементи за управлението във веригите за доставки, ролята на управлението на транспорта е от съществено значение. Ефективността на управлението на транспорта, бил той вътрешен или международен, пряко влияе върху ефективността на инвентаризацията на продукти/SKU и управлението на изпълнението на доставките.

Кои са 7-те стъпки към съвършенното управление на международния транспорт?

Функционалността на системата за управление на транспорта е залогът, който е поставен на масата.

Никой не трябва да инвестира в международна транспортна система, която  да няма необходимата функционалност. В противен случай това ще са пари хвърлени на вятъра. Основната функционална способност за управление на доставчика на международни транспортни услуги трябва да включва:

Управление на договорите за товарен превоз

Всяка уважаваща себе си компания трябва да изгради специална система или инфраструктурата за "улавяне" и управление на базовите ставки, допълнителните такси и таксите за демъридж и задържането по профили на маршрут/пристанище. Международната система за управление на транспорта трябва да поддържа също така и одит на фактури за превоз. Този одит на фактурите за транспорт ще Ви  даде възможност за прозрачност на различните типове разходи и  на елементите на общите разходи за превоз, за управление на разходите. И накрая, управлението на договорите за товарен превоз трябва да осигури контрол на ангажиментите за специално оборудване от превозвач (ако е изискуемо), за да гарантира изпълнението на задълженията по договора.

Този аспект от управлението на транспорта налага появата на нов тип служители, тези, които ще управляват Вашите договори. Това не са спедиторите, които познаваме до този момент. Това са хора, а най-често фирмите, които се грижат да Ви осигурят най-благоприятните условия за договаряне, но веднъж подписани договорите, да следят за тяхното спазване.

Планиране на пратката

Планирането на пратката в частност или на транспорта, е основно изискване за оптимизиране на товарите на превозните единици по видимост тегло/обем на етапа на планиране на пратката. Изграждането на консолидирани на пратки от доставчици или консолидатори, оптимизира или увеличава глобалните и регионални запаси и балансира търсенето. Плановете за доставка създават базовата линия, спрямо която се измерва действителното изпълнение на доставчика на услуги и са от решаващо значение за управлението на доставчика на услуги.

Складово помещения, сини стелажи за стока разположени от двете страни на основния път. Зелен под, по стелажите има различни кашони на палети. Между стелажите се движат самоуправляеми електрокари
Планирането на транспорта е от същественно значение за ефективното управление на веригата за доставки

Планирането на пратката дава възможност да се минимизира времето за чакане, било то на входа или изхода на системата.

Резервация на товари

Резервацията на товарите включва както управлението на резервацията на товари, така и потвърждението на резервация директно с превозвачи или 3PLs. Тези два етапа са основополагащи за управлението на изпълнението на пратката и са директното свързвани с резервацията на товарите. Резервацията на товарите, комбинирано с договор за превоз  и с контрола на цените, елиминира възможността за грешки във фактурите или недоразумения със самият транспорт.

Ако горното  трябва да го сведем до разбираем език, онези нови хора, които бяха споменати по- горе ще поемат не само наблюдението и контролът на договорите, но и ще планират пратките и благодарение на договорите за транспорт ще имате резервирано место за товара. А не днес опаковаме и започва едно търсене на транспорт. Губим време и се оказваме с разходи, много по-високи от очакваните. Ако имаме подписан договор, то той ще ни гарантира резервирано место или контейнер и фиксиран разход.

Проследяване на пратката

В зависимост дали проследявате пратка съдържаща 20 чифта обувки за локален магазин или такава, съдържаща ваксина за цяла държава Вие се нуждаете от различен тип информация. Ние сме създали набор от връзки, които ще Ви позволят да оперирате с пратката на точното место, в точното време, съобразно изискванията за конкретния вид стока. В основата на проследяване на международния транспорт на пратката са  връзки към превозвачи (воден, въздушен, шосеен, или комбиниран транспорт) и системата на фирмата. Проследяване на пратката и видимостта и в реално време може да стане в системата на превозвача. Втората възможност е взаимосвързаност между системите на превозвача и фирмената система за управление – нещо което превозвачите прилагат вече в световен мащаб.

Клавиатура на лаптоп. Върху нея има макет на количка за пазаруване и няколко кашона. В лява хартиена торбичка. Кашоните и торбата са брандирани с логото на L&T Consulting
Проследяването на местоположението на пратките е ключов елемент от ефективното управление на транспорта

Видимост на кея/дока

Идентифицирането на транспортните единици и съдържанието на пратката на кея/ дока  е от решаващо значение за премахване на скъпите такси за демъридж. При превозите по вода невъзможността за управление на оборудването на кея може да доведе до скъпи такси за демъридж и задържане, както и допълнителни разходи, свързани с късна доставка на спешно необходими продукти. Видимостта на кея бързо идентифицира пратки въз основа на спешност на бизнеса и позволява бързо време за реакция и действие.

Котнтейнерен терминал, с бяла мрежеста ограда. Зад оградата има различни цветове контейнери и жълт и зелен кран
Кога и как ще пристигне пратката ви? Това не зависи от Вас, а от това как функционира системата за управление на транспорта

Изпълнение на доставка

Изпълнението на доставката дава възможност да се организират транспорта на пратки от пристанището до крайната дестинация. Възможността за изпълнение на доставка увеличава гъвкавостта при организиране на оптимални опции за доставка, което води до по-добро изпълнение при по-ниска цена.

Одит на фактури за товари

Одитът на фактури за товар много често е един досаден и трудоемък (или скъпо възложен на външни изпълнители) процес. Независимо от цената, одитът на фактурите за товари гарантира избягване на грешките. Ако трябва да опишем най-често срещаните грешки, можем да ги обединим в следните големи групи – двойно фактуриране, използване на навла различни от договорените, грешна дестинация. Грешките във фактурата за товари са над 1,5% от стойността на фактурата - като тази грешка е в полза на превозвача/3PL.

В последното десетиление управлението на веригата за доставки на международно ниво претърпя и продължава да претърпява сериозна трансформация. Акцентът попадна върху навлизането на договорите за транспорт и появата на нов вид субекти в системата за управлението му, а именно - фирмите за управлени на транспортните договори. При използване на такъв вид услуги се  предоставя не само на контролът върху международните пратки, но и върху транспорта. Времето, разстоянието, спазването на нормативните изисквания, езикът, валутата и допълнителните такси увеличават сложността на тази задача.

Посочените по-горе 7 стъпки са основата за ефективно управление на  международния транспорт. Ние от L&T Consulting LTD ще Ви помогнем да изградите една верига за доставки от световно ниво.

Приятелка от САЩ ми е изпратила подарък. Пратката подарък е спряна от Митница. На какви условия трябва да отговаря пратка, за да е обект на безмитен внос? И защо трябва да плащам мито и ДДС за пратка подарък?

Мъж със синя риза държи пратка подарък. Капакът на пратката е син. Подаръка е с лого на L&T Consulting
Пратка подарък

В днешният глобален свят, много често се случва да сме изправени пред този въпрос.

Какво да правим сега? Какви документи да предоставим? Колко ще платим и трябва ли въобще да плащаме? Това са въпросите, които си задаваме веднага след като получим съобщение от куриера, че имаме пратка подарък, спряна от митническите власти.

Какви документи трябва да предоставим?

При изпращане на пратка подарък, изпращачът е попълнил някой от следните документи:

В тези документи е упомената стойността, на която е осъществян износът. Т.к. пратката е подарък , и Вие не сте заплатили нищо за нея, това ще е стойността на стоката, която трябва да декларирате пред митническите власти при обмитяване. Би било добре, в документите изброени по-горе да е посочено, че партката е порък и Вие не сте заплатили декларираната стойност.

Какво мито и ДДС трябва да платя при внос на пратка подарък?

Ако пратката е изпратена от физическо на физическо лице, на основание чл. 25 от Регламент 1186/2009 „се освобождават от вносни сборове стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от физическо лице, намиращо се в друга държава, до друго физическо лице, намиращо се на митническата територия на Общността, при условие, че се касае за внос на стоки без търговски характер.“  


      За "внос на стоки без търговски характер" се счита вносът на стоки, които:
      - се извършват еднократно;
      -
стоките не се внасят с търговска цел и са предназначени за лично използване;

и
      - получателят не е заплатил стоките.

Да не забравяме и друго важно условие за да претендираме, че внасяме пратка подарък, а именно, стоката да е изпратена от физическо на физическо лице.

Две човешки ръце в черни ръкавици държат кашон, пратка подарък с логото на L&T Consulting
Какво и колко трябва да платя за митническото освобождаване на пратка подарък?

Освобождаването от вносни сборове се ограничава до общата стойност  на пратката от 45 EUR, включително и стойността на количествено лимитираните стоки, посочени в чл. 27 (тютюневи продукти, алкохолни напитки, парфюми или тоалетни води), при условие получателят да не е заплащал за тях.

Как се облагат пратки подаръци,  чиято левова равностойност е по-висока от 45 EUR?

Съгласно разпоредбите на Приложение І, част първа, раздел ІІ, точка Г от Регламент (ЕО) № 275/2008, изменящ Регламент (ЕИО) № 2658/87

„Стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от дадено физическо лице до друго, при условие че се касае за внос с нетърговски характер, се облагат с мито с единна адвалорна ставка в размер на 2,5 %.

Единната митническа ставка от 2,5 % се прилага, при условие че действителната стойност на стоките, предмет на вносното мито, не превишава 700 EUR за всяка пратка.

Тази ставка следва да се прилага единствено за вносни стоки, за които ставката по Общата митническа тарифа не е „освободени“. Под "освободени стоки" трябва да се разбира , стоки, за които, ставката на митата е нула ( 0%).

В случай, че общата стойност на пратка, съдържаща две или повече стоки, надхвърли левовата равностойност на 45 EUR,  се допуска освобождаване  само за стоките, за които, в случай че се внасят поотделно, би се предоставило освобождаване. Стойността на отделна стока не може да се дели.

За да стане по-ясно, ще дам следният пример. Наш приятел ни е изпратил коледен подарък. В пратката подарък има няколко артикула. Тениска с посочена стойност 35 EUR, панталон с посочена стойност 46 EUR и колие с посочена стойност 120 EUR. Кой от посочените артикули е 45 EUR или по-малко? Тениската. За този артикул няма да се заплати мито. Другите два артикула не могат да се третират като пратка подарък и за тях трябва да се плати мито. Митото ще се определи според митническата тарифа ( ако е 0%) или единна митническа ставка от 2.5%.

Обръщаме внимание, че при този случай се изисква представяне на ЕОРИ (EORI) номер.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.

Наричаме тези хора с различни имена - митнически агенти, митнически представители, митнически брокери. Три имена, които се използват за назовем професионалистите, които не само ще освободят митнически стоката, но и ще Ви преведат през дебрите на изискванията в международната търговия с една единственна цел- да спестят Вашето време и пари.

В повечето случаи клиентите се чудят, какъв е смисълът да се използва Митнически представител ( или брокер). Аз бих перефразирала въпросът „Какво е бъдещето на митническите брокери или както са известни в практиката митнически представители?“

Съгласно чл. 5 ал.6 от Регламент (ЕС) № 952/2013: „митнически представител“ означава всяко лице, определено от друго лице да изпълнява действията и формалностите, изисквани съгласно митническото законодателство, във взаимоотношенията му с митническите органи;

библиотечен рафт с бели книги. книга с зелена обложка и надпис митническо представителство
От компетенцията на митническия Ви представител зависи Вашият бизнес.

В резултат на дигитализацията на много функции от външната търговия, и по специално свързани с процеса на внос и износ, много хора вярват че изкуственият интелект ще доведе до спиране на дейността на митническия представител. Според тях, в този идеален свят, не съществуват посредници между държавното учреждение, в нашият случай - митническата администрация и директните вносители или износители.

Аз съм на различно мнение и с тази статия искам да обясня защо.

Нека разгледаме един свят, където митническият представител не съществува, и какво би означавало това отсъствие за вносителите ( а и за износителите). Изхождайки от основната функция на митническия брокер, а именно да изготвя и подава митническа декларация от името на своите клиенти, свят без митнически представител означава, че вносителят/износителят трябва сам да изготвя и подава митническата си декларация.

Какво се случва в реалността сега? Когато вносителят/ износителят се занимава с митническото освобождаване на стоката, има две възможности: да използва услугите на митнически представител или „направи си сам“ – изготвя и подава митническите декларации. Със сигурност не е трудно да се осигури техническата страна, но в случаят не става дума само до натискане на бутона „Изпрати“. Самостоятелното подаване на вносна или износна декларация означава, че вносителят/износителят освен покупко-продажбата на стоки, ще се нуждае и от допълнителни човешки ресурси, ноу-хау за познаване на законовите изисквания и знания , за да управлява целият този процес. Навярно ще кажете, че това е а) стратегическо решение и б)така контролирате целия процес.

Клавиатура с надпис на единя от клавишите "Митнически агент"
Използвайки опцията митнически представител вие си осигурявате достъп до необятно количество ресурси.

Трябва да сме наясно обаче, че извън основната функция на митническия представител, посочена по-горе, митническият агент участва много по-дълбоко в процеса преди ( а много често и след) подаването на самата митническа декларация.

От консултантските услуги по класифицирането на стоките и законовите изисквания за транспорт и внос и износ на стоката, до представянето на фирмата пред митническите власти, контейнерните терминали, свобосни зони и различни държавни учреждения, тогава става въпрос за истинското значение на термина „пренос на знания“ в глобалната търговия.  Като собственик или управител на фирма, Вие ще сте изправени пред това да намерите достатъчно доверен партньор, който да добави това знание, което ще ви даде митническият агент/брокер.

Нека не забравяме, че брокерите играят същественна роля във физическото преместване на стоките. От работа с спедитори до проследяване на движението на стоки, брокерите се включват в дейности като наблюдение на митническите проверки и вземане на проби, авансиране на таксите за освобождаване на товари и минимизиране на таксите за демъридж/задържане. Често пъти неблагодарна работа, тук съм, за да кажа, че поради тези (и други) причини човешкият елемент на митническото посредничество никога няма да бъде напълно изместен от технологията.

Няма съмнение, че технологиите са и биха  подобрили и опростили процеса на митническо освобождаване. Въз основа на този напредък е вероятно някои вносители да изберат самостоятелно подаване като стратегически подход за управление на техните вериги за доставки. И точно това трябва да направят тези технологични иновации...да осигурят на компаниите възможности за това как най-добре да управляват своя внос.

Признавайки важността на наличието на тези алтернативи, технологията няма да замени брокерите; това ще ги направи по-ценни за бизнеса. Както отбелязах по-горе, митническият агент/брокер не само подава митническата декларация, но и създава добавена стойност, като улеснява веригата на доставките.

Много често чувам, че митническите представители попълват само декларацията. Възможно е да е така. Ние от L&T Consulting, Ви прелагаме друг тип услуга, а именно това, което съм описала по-горе. Нашите митнически брокери ще Ви преведат из дебрите на изискванията за внос или износ на стоки в различните страни, ще Ви помогнат да спестите време и пари. Свържете се с нас, за да добавите нашите знания и опит към Вашият бизнес.

Коръбът „Вера Су“ заседна на 20 септември 2021 г и на борда му има 2800 т. урея ( карбамид). Получател на стоката и вносител за България е фирма „Агрополихим“ АД. Получателят е отказва да приеме товара, т.к. в товарните помещения е нахлула вода.

На 11октомври 2021г. ИА“ Морска администрация“ обяви заседналият в защитената местност кораб „Вера Су“ за потънал.

Според информация разпространена от министъра на Транспорта застрахователите на плавателният съд са поели ангажимент да възстановят вече направените разходи, както и да покрият бъдещи разходи на българската държава.

Въздействието на неопасните товари върху околната среда

Това гласи официалната версия. Само дето никъде в медийното пространство не се появи и дума какво ще е въздействието върху околната среда. Хората останаха с впечатление, че само рибарите по северното черноморие са притеснени за рибата и за поминъка си

Нека разгледаме самия продукт, който е на борда и който се оказа мокър. На борда на кораба, както посочихме по горе, има 280 тона урея (карбамид). Опасен ли е този продукт, как се класифицира, какви са изискванията при превоза на опасни товари?

Съгласно изискванията на IMDG и приложените към товара документи продукта урея(карбамит) не се смята за опaсен товар.

Съгласно изискванията за превоз на химически продукти и добрите практики, капитанът, застрахователят и получателят на стоката трябва да разполагат с документ SDS (старият начин на изписване е MSDS или на български е известен като Информационен Лист за Безопасност) стандартен документ, в койтo има дадена следната информация ( данните по долу са от първата попаднала ми SDS за урея). Както споменах информацията и реда по който се представя e стандартизирана и е обособена в секции.

Секция 3 дава данни за химичния състав на продукта. За уреята имаме следната информация:

Секция 6 дава какви трябва да са мерките при инцидент. В тази секция са дадени и какви са предазните мерки за околната среда. Съгласно тези предпазни мерки продукта не трябва да се „изпуска“ в околната среда.

Секция 12 е дадена екологична информация за продукта. Нека обърнем внимание какво е токсичното въздействие върху околната среда:

На база на посочената по-горе продуктът е нестабилен и разградим във вода.

Как ще въздейства повишената концентрация на урея в морската вода?

Нека видим какво казват специалистите. Според доц. Николай Вълчев, директор на Института по Океанология към БАН, „повишената концентрация на азот (продукт от окисляването на уреята – наша забележка), може да предизвика загниване на хрилете на рибите. Освен това азотът действа като невротоксин, който смущава жизнения цикъл и активността на рибните популации.“

Какво ни показа тази катастрофа?

Продукти, класифицирани до този момент като безопасни, изпуснати в околната среда, нанасят необратими нарушения върху еко системата и косвено върху човешкото здраве. Че е важно да знаем как да транспортираме продуктите, за да предпазим за в бъдеще природата. Все неща, който са основна задача на транспортирането на товарите – не само да доставим товарът на точното време и место, но да го доставим и безопасно.

Ако искате да научите повече за транспортирането на опасни товари, посетете нашата ресурсна информация или се свържете с нас.

Съгласно публикуваното съобщение на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е наложило санкции на трима български граждани, както и на мрежа от контролирани  от тях 64 фирми и организации. В резултат от мярката публикувана от OFAC се блокира цялата собственост ( вкл и банковите сметки) на посочените по-долу лица и фирми. Такава собственост задължително се докладва на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). В резултат от публикуваната от OFAC мярка се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко (с дялово участие от или над 50% за САЩ , и от и над 30% ако са регистрирани във Венецуела) от едно или няколко от санкционираните лица: американски, OFAC, бизнес със САЩ Vassil Kroumov Bojkov (Васил Крумов Божков) Delyan Slavchev Peevski (Делян Славчев Пеевски) и Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Илко Димитров Желязков) **Списъка на фирмите е даден по-долу.

Какво означава това за Вашият бизнес?

Американските правителствени агенции (включително OFAC), както и международните организации (ООН, Европейски съюз) и други правителства и техните агенции публикуват списъци на физически и юридически лица (Божков, Пеевски, Желязков), на които е отказано или ограничено правото да правят бизнес свързан с американски компании или американски стоки. Гарантирането, че крайният потребител или получателят на продуктите, софтуер и технически данни не е включен в списъците със санкционирани страни, е единственият начин да се намали рискът от нарушаване на разпоредбите за контрол на износа. Процесът се нарича „Скрининг на лицата вкл в различни списъци“ и се постига чрез обработка на имената на лица и фирмите спрямо различни списъци (вкл OFAC) и идентифициране на всички възможни съвпадения преди износ или бъдеща бизнес дейност. Всяка външно-търговска сделка, или по-точно участниците в тази сделка ( вносител, износител, спедитор, транспортна фирма, банки, през който преминават паричните преводи, агенти) трябва да бъдат проверени ( сканирани) дали не попадат в някои от близо 80-те списъка на САЩ, ООН, ЕС за лица и фирми, с който е забранено да се осъществява дейност, и в частност износ.

Какви са санкциите при извършване на търговска дейност със лица от различните санкциониращи списъци?

Наказанията включва глоба до 1 милион долара и/или 20 години затвор за всяко нарушение. Гражданското наказание включва глоба до $55000 за всяко нарушение. Тези санкции не са свързани с вида или размера на фирмата и се начисляват на база на нарушение. Т.е. ако Вие сте нарушили правилата и имате бизнес с лице от списъка на службата за контрол на чуждестранни активи, Вие ще бъдете глобени за всеки износ осъществен към тази фирма или лице. Като под износ се разбира не само физическият износ на стоки, а също така и износ на софтуер, технология и дори разпространяване на информация, която не е качена на публичен сървър.

Нарушаването на разпоредните на OFAC включва също така и конфискуване на стоките, обект на нарушението (в това число и банковите преводи в американски долари).

Как да се предпазите при бизнес със фирми, санкционирани от OFAC?

Нашите специалисти ще изградят система за скрининг на Вашите партньори, съответстваща на американските изисквания за износ. Ние ви предлагаме нов тип услуга. Ние Ви предлагаме 15 годишен опит в скининг на партньорите във външнотърговската сделка. Защото някой трябва да Ви помогне да защитите бизнеса си от санкции. Запознайте се с нашите логистични услуги за риск мениджмънт, за да сте сигурни, че работите в съответствие с американските изисквания и не сте или няма да бъдете обект на санкции. санкции, бизнес**Списък на фирми обект на санкции:

Може би не винаги имате достатъчно стоки, за да запълните един стандартен морски контейнер. Хубавата новина е, че не сте ограничени от това изискване.схема на групажни превози

Морски групажни превози - какво е това?

L&T Consulting се грижи за Вашите пратки, като консолидира (обединява) Вашата пратка с тези на различни изпращачи/получатели преди пратката да бъде доставена до крайната си точка на доставка. Тази услуга е известна под името морски групажни превози. Ние  изминаваме с Вас целия път, за да гарантираме, че Вашите пратки ще бъдат доставени възможно най-бързо, ще постигнете по-висока ефективност на наличностите си и ще имате прозрачност от началото  до края в логистичната схема. Насладете се на достъпа до над 10 000 търговски коридора по целия свят, използвайки нашите LCL услуги. Интегрирайте, опростете и свържете глобалната си логистика с една точка за контакт.

Какви са предимствата, които  L&T Consulting носи на клиентите си в областта на групажните превози?

Редовните групажни линии до основни европейски дестинации, САЩ, Канада и Близкия Изток, предполагат възможност за чести доставки на стоки и товари, оформени като малки пратки. При групажните превози Вашите пратки се комбинират с тези на други клиенти. По този начин цената за пратката не се повишава, т.к. запълваме цели контейнери (FLC) с пратки на различни клиенти. Много често когато говорим за групажен транспорт, разбираме морски групажен транспорт. Въпреки, че съществуват групажни пратки и при останалите типове транспорт – сухоземен транспорт и въздушен транспорт, а също така и при комбиниран транспорт.

За последните 10 години се забелязва увеличаване групажните морски пратки. Само за третото тримесечие на 2018, това увеличение за САЩ е в размер на 9,7%.

Защо говорим за морският транспорт? Морският транспорт е най-евтиният вид транспорт и е предпочитан вид транспорт , при условие, че доставките Ви не са спешни. Така се минимизират разходите за транспорт, а с използване на групажната услуга , Вие използвате евтината морска транспортна услуга и за Вашите малки пратки. Нашите специалисти комбинират малките пратки в LCL контейнери- морски контейнери за пратки, които сами по себе си не биха могли да запълнят цял контейнер. С развитието на търговските връзки, в забързаният глобален свят, когато се налага смяна на местопребиваването с цел нова работа, учене, посещения,  морският групажен транспорт е предпочитан за превоз на малки пратки. Групажните пратки са и добро решение, когато фирмата се стреми да поддържа минимални наличности, и да минимизира разходите си за складиране. Групажният транспорт , и в частност морският, допринасят за снижаване или елиминиране на разходите по складиране на наличностите. Известно, е, че складирането повишава разходите и дава отражение в крайната цена на стоката. Затова фирмите се стремят да оптимизират веригата за доставки и да снижат разходите, вкл и складовите разходи. Това може да стане чрез елеминиране на складирането и разходите свързани с него, естественно когато това е възможно. Морският групажен транспорт, организиран от L&T Consulting  дава възможност регулярно да се изпращат и приемат малки пратки, като се дава възможност за определяне на фиксирани срокове за доставка. Използването на групажни морски превози дава възможност в един морски контейнер да се групират пратки от различно естество. Опаковането на различните типове пратки, се съществява по начин, че да се запазяи целостта на различните стоки. Консолидирането на различни пратки улеснява процесът на доставката на пратките. Другото важно предимство на консолидираните пратки е екологичността на логистичната услуга. Съгласно проучване на Международната Морска Асоцияция (IMO) въглеродните емисии от морския транспорт са намалели с 10%,  за периода от 2007 и 2012 година, докато товарите превозвани от морския флот са се увеличили, за същият този период. Болшинството от новите кораби, въведени в експлоатация след 2012 година са средно 30-40% с по-ниски карбонови емисии от старите кораби. Какво е въздействието на различните видове транспорт върху околната среда, като измерванията са за наличието на въглеродният двуокис в грамове на тон/километър : морски контейнерен транспорт – 3,0 грама на тон/км ; автомобилен транспорт -80,0 грама на тон/км и въздушен транспорт 435,0 грама на тон/км. Ние от L&T Consulting отчитаме и спазваме екологичността на транспортните услуги. Ние Ви предлагаме и една по-специфична услуга в областта на групажните пратки – консолидирана на купувачите.  При този вид консолидиране се комбинират голям брой групажни пратки, идващи от различни доставчици, но предназначени за един и същи получател.

Допълнителни услуги предлагани от L&T Consulting  за групажни превози:

Много често, когато за пръв път искате да освободите стока от митницата ви искат ЕОРИ номер. И се изправяте пред два важни въпроса: „Какво е ЕОРИ (EORI) номер?“ и „От къде трябва да го получа?“

Какво е ЕОРИ номер?

ЕОРИ (EORI) номер е идентификационен номер за митнически цели и е уникален за митническата територия на Европейския съюз (ЕС).

При износ или внос на стока, се явявате в ролята на т.нар. икономически оператор. Икономически оператор може да бъде:

ЕОРИ е необходим за комуникацията между държавната администрация и икономическите оператори. Той е безсрочен.

Как изглежда EORI номер?

ЕОРИ номер има следният вид:

От къде трябва да получа ЕОРИ номер?

Агенция Митници е учреждението, което е отговорно за издаване на ЕОРИ номер. За да получите ЕОРИ (EORI) номер, можете да се регистрирате по два начина:

Компетентна митница е:

Ако изберете да се регистрирате по електронен път, трябва да имате валиден универсален електронен подпис(КЕП), с който да подпишете онлайн регистрационния формуляр. Какви документи трябва да приложа при регистрацията?

Регистрационната форма за регистрация на ЕОРИ (EORI) номер, можете да изтеглите от тук. Ако не можете или не желаете да отидете да си изкарате ЕОРИ номер лично, законът Ви дава възможност друг да го направи вместо Вас. В този случай трябва да попълните формуляра даден по-горе и да ни предоставите пълномощно, където изрично е упоменато ЕОРИ номер. Защото ценим Вашето време и ресурси, можете да изпратите пълномощното и попълнената регистрационна форма чрез нашата онлайн форма за контакт.

Редът за допускане на режим свободно обращение без заплащане на вносни сборове на употребявано лично имущество, осъществяван от физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна на митническата територия на Общността е регламентиран в Глава I, от чл. 3 до чл. 11 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1186/2009 от 16 ноември 2009 г.

Основанието за освобождаване от данък върху добавената стойност е регламентирано в чл. 58, ал. 1 от ЗДДС.

Какво се счита за лично и домакинско имущество

За лично имущество се считат вещите, предназначени за лична употреба от заинтересованите лица, за нуждите на домакинството им. Към личното имущество спадат: домакинско имущество, велосипеди и мотоциклети, частни моторни-превиозни средства и ремаркета към тях, каравани за къмпинг, плавателни съдове за развлечение и частни самолети. За „лично имущество“ се приемат също така и провизии за домакинството в рамките на обичайните за едно семейство запаси, домашни любимци и ездитни животни, преносими инструменти. За лични вещи не се приемат такива с търговски характер. Домакинско имущество са лични вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, предназначени за лично използване от заинтересованото лице или домакинството им.

На какви условия трябва да отговарят лицата

За целите на допускането на свободно обращение с крайна употреба без заплащане на вносни сборове е необходимо лицата, които искат да преместят обичайното си местопребиваване на митническата територия на Република България, да отговарят на следните условия:

  1. Да са имали обичайно място на пребиваване извън митническата територия на общността най-малко 12 последователни месеца;
  2. Да преместват обичайното си местопребиваване в Република България;
  3. Личното имущество да е било във владение и използвани от заинтересованото лице на предишното им местопребиваване поне шест месеца преди датата, на която то е преустановило своето обичайно място на пребиваване в третата страна, която напуска. За превозните средства за частно ползване този факт може да бъде доказан с някои от следните документи – регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или друг подобен документ. Не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти, тютюн и тютюневи изделия, търговски превозни средства, артикули предназначени за упражняване на професия;
  4. Внасяното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото местопребиваване и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че има търговски характер

Освобождаването се допуска

с разрешение на началника на съответната митницата, на територията на която, се намира обичайното местопребиваване на лице. В срок до 12 месеца от датата на установяване на новото местопребиваване, лицата които отговарят на горните условия подават молба до Началника на Митническото учреждение (свободен текст) и прилагат, както всички документи, доказващи изпълнението на горепосочените изисквания, така и пълен опис на личното имущество /с превод на български език/, включително и моторните превозни средства, което лицето желае да внесе. До изтичане на 12 месеца от датата на която е приета митническата декларация за свободно обръщение (внос),имуществото не може да се заема, отдава под наем или продава, прехвърля възмездо или безвъзмездно. Нарушаване на изброените по-горе действия води до заплащане на съответните вносни мита. Личното имущество може да пристига на няколко отделни пратки в рамките на 12 месеца от датата на установяване на заинтересованото лице на обичайното му място на пребиваване на митническата територия на Общността

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram