Превоз на опасни товари

При превоз на опасни товари Вие трябва да знаете в кой клас за опасни товари Вашите стоки попадат и какви са минималните количества, който са допустими. Това ще Ви помогне да определите необходимите документи а също така и да определите правилният вид транспорт, който да използвате.

Какво всъщност се разбира в логистиката под термина „опасни товари“?

Опасните товари са вещества или предмети, които биха могли да представляват риск за здравето и безопасността на хора или заобикалящата среда, особенно ако с тях се работи, опаковат или транспортират неправилно.

Класически пример за опасни товари са литиевите батерии, които лесно могат да прегреят и да се запалят при определени условия на околната среда.

Опасните товари (стоки) могат да бъдат в различно агрегатно състояние - твърди, течни или газове. Те могат да бъдат чисти химични субстанции, смес от субстанции или продукти в резултат на производства. Тези вещества се класифицират в различни класове в зависимост от типа на потенциалната им опасност – например: запалими, отровни, експозиви, радиоктивни и т.н.

Организацията на Обединените Нации (ООН или UN) е създала и приела универсална система за класифициране, опаковане, маркиране и етикиране на опасните стоки, за да осигури безопасния транспорт на опасните товари.

Обособени са 9 групи (класове) опасни стоки, като в допълнение на тях има и няколко под групи (класове). На опасните стоки са асоциирани специфични Un номера, които се използват в декларациите за опасни товари, а също така и в опаковките и етикетите.

Тези класове опасни материали са намерили отражение и в нормативната уредба, регулираща превоза на опасни товари. Много често ще чуете, че се говори за ADR (АДР) опасни товари или за IMO (ИМО) опасни товари. Когато говорим за АДР опасни товари разбираме опасни товари превозвани по суша. Когато говорим за ИМО опасни вещества - разбираме опасни вещества превозвани по море.

Класове опасни товари

Посочената по-долу класификация дава в най-общ вид класовете на опасните товари. Таблицата има ориентировъчен характер по отношение на посочените примери, като класификацията е в сила за АДР и ИМО опасни товари.
Клас Вид на материала Примери
1 Взривни вещества и изделия Фойерверки, ракети, оръжия и боеприпаси
2.1 Запалими газове Бутан, аерозоли, запалки, втечнен газ, ацетилен за заваряване, етилен за узряване на плодове, водород за промишлена употреба
2.2 Незапалими и нетоксични газове, които могат да причинят задушаване; окислители Азот, хелий, аргон, въглероден диоксид, кислород, сгъстен кислород, пожарогасители, хладилен газ
2.3 Токсични газове Хлор, фосген, кислород дифлуорид, амоняк за промишлени хладилни инсталации, метил бромид и етилен оксид за фумигация
3 Запалими течности Течност за запалки, бензин, разтворители, бои, лак, парфюми, лепила, разтвори на смоли, печатарско мастило, течност за химическо чистене
4.1 Твърди запалими вещества, самореагиращи вещества и твърди десенсибилизирани взривни вещества Самореагиращи вещества, твърди десенсибилизирани експлозиви, кибрит, сяра на прах, камфор, нафталинови топки
4.2 Самозапалими вещества Фосфор, копра, рибно брашно
4.3 Вещества, които в контакт с вода отделят запалими газове Калциев карбид, натрий, феросилиций и калиеви метали
5.1 Окисляващи вещества (поддържащи горенето) Калциев хипохлорид, водороден пероксид, торове, бои за коса
5.2 Органични пероксиди Втвърдители, комплекти за ремонт за фибростъкло
6.1 Токсични вещества Пестициди, натриев цианид за обработка на метали, хромова сол за галванизиране
6.2 Инфекциозни вещества Кръвни проби, медицински проби; биологични вещества, получени от живи организми
7 Радиоактивни вещества Детектори за дим, вещества за стерилизация на медицински продукти
8 Корозионни вещества Белина, препарати за отпушване на канали, таблетки за съдомиялна машина, оцетна киселина, лимонена киселина, сода каустик, акумолатори за автомобили и камиони
9 Други опасни вещества и изделия Литиеви батерии, магнити, сух лед

Количествени ограничения за опасни стоки

Някои ежедневни потребителски стоки – ароматизатори, парфюми, сапун, повърхностно активни вещества (прахове за пране), козметика, оцветители, бои и пластмаси – могат да се класифицират като „опасни стоки“, ако превишават определени количества или ако са в специфични опаковки.

Парфюмните спрейове (деодоранти), които се побират в пътна чанта, може да изглеждат безобидни, но в големи количества те са потенциална опасност.

Количествените ограничения за безопасен транспорт са изброени в колона 7а от „Списъка с опасни товари“ в част 3 от ADR и Кодекса на IMDG (виж законовите разпоредби по-долу).

За някой стоки ограничението в колона 7а на таблица А е нула, което означава, че тези стоки не могат да се смятат за „безопасни“ в ограничени количества. Тоест правилата за транспорт на опасни товари се прилагат независимо от количеството на стоката в пратката.

Нашите експерти съветват:
Важно е правилно да бъде определен класа на опасните товари, а от там и количествените ограничения. От конкретният клас опасни товари, зависят не само количествените ограничения, но класа влиея също така върху начина на деклариране, опаковане, етикиране и транспортиране.

консултация с експерт

обадете ни се

Нормативни изисквания  за превоз на опасни товари

Националните и международни разпоредби, регулиращи транспортирането на опасни товари се основават на класификационната система на ООН. Тези правила обикновенно са структурирани според вид на транспорта:
 • Въздушен транспорт - Правила на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за опасни товари (DGR)
 • Морски транспорт - Международен кодекс за опасни морски товари (IMDG)
 • Шосеен транспорт - Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари (ADR)
 • Железопътен транспорт - Допълнение В към Конвенцията за международен железопътен превоз (COTIF) - Правила относно международния железопътен превоз на опасни товари (RID)
 • Транспорт по вътрешни водни пътища - Европейско споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN)
 • Допълнителни ресурси - Европейската икономическа комисия на ООН (ИКЕ на ООН): Опасни товари
За специалистите заети в сферата на логистиката на ADR опасни товари, ние Ви препоръчваме да използвате услугите на АДР консултант, за да сте сигурни, че не само транспорта, но товаренето, разтоварването, съхранението и документацията Ви са изготвени съгласно изискванията на АДР споразумение.
Нашите експерти съветват:
Уверете се, че Вашите стоки могат да използват различни видове транспорт и какви са изискванията, особенно ако планирате мултимодални пратки. Например: по-нататъшен транспорт от получаващо пристанище или летище, използвайки автомобилен или железопътен транспорт.

консултация с експерт

обадете ни се

Изисквания към персонала, зает с транспортирането на опасните товари

Наредбите, в областта на опасните товари, изискват служителите, боравещи с опасни товари, да преминат съответното обучение. Под служители, занимаващи се с опасни товари, се разбират тези, които:
 • Товарят, разтоварват или боравят със стоки или материали, класифицирани като опасни;
 • Подготвят опасни материали или товари за транспортиране;
 • Управляват транспортни средства, използвани за транспортиране на опасни товари или материали;
 • Проектират, произвеждат, изработват, инспектират, ремонтират, осъществяват техническа поддръжка и ремонт, изпотват опаковки или компоненти на опаковки, използвани за транспортирането на опасни материали.
Ако извършвате износ на опасни товари, проверете дали са спазени изискванията да имате лице оторизирано за безопасна работа с опасни товари (DGSA). Такова лице не би било необходимо:
 • Транспортираните от Вас опасни товари попадат в количествените ограничения;
 • От време на време се включва в товарене, транспортиране или разтоварване на опасни товари, което представлява нисък риск.
Двама работници с жълти каски превозват опасни товари в склад
Нашите експерти съветват:
Уверете се, че Вашите служители  и/или служителите на Вашите доставчици на транспортни услуги са преминали подходящите и необходими обучения за безопасност при транспортиране на опасни товари.

консултация с експерт

обадете ни се

Необходими документи

При транспортирането на опасни товари те трябва да бъдат съпътствани с необходимия брой документу. Липсващи документи или документи с грешно или невярно съдържание могат да бъдат причина за забавяне на доставката, или още по-лошо, да са причина за сериозни инциденти. Списък с необходимите документи:
 • Декларация за опасни товари – това е законово изискване при транспортиране на опасни товари по въздух или море. Лицето, отговорно за подписване на декларацията за опасни товари , е задължено по закон, да е преминало съответното обучение;
 • Информационен лист за безопаснос на материалите (SDS , старо MSDS) – издава се от производителя на стоката и трябва да отговаря на определени изисквания. Понякога се изисква още при резервацията /букинга за транспорт;
 • Фактура;
 • Опаковъчен лист;
 • Сертификат за произход ( не винаги е изискуем);
Допълнителни документи, които може да са необходими (в зависимост от естеството на стоката):
 • Сертификат за атмосферни влияния;
 • Сертифика за Анализ (CoA);
 • Одобрение на компетентен орган (CAA).
Несъответствието с нормативните изисквания, може да струва скъпо. Става дума не само до закъсняване на доставките, но и за санкции, заради неправилно изготвени документи:
 • Голяма фирма за търговия на дребно е глобена $100000 заради внос на лак за нокти и слънцезащитни продукти с неправилно изготвени ИМО декларации за превоз на опасни товари;
 • Водещ дистрибутор на фармацевтични продукти е глобен $91000 за неправилно декларирани продукти за грижа на кожата, поради факта, че не е упоменато, че продуктите съдържат алкохол.
Нашите експерти съветват:
Проверете дали разполагате с всички необходими документи, когато изпращате опасни товари. Уведомете получателя на стоката като му предоставите всички документи преди изпращането на стоката. Така ще му позволите, той да работи с местни агенции в страната на получаване и да осигури безпроблемен логистичен процес.

консултация с експерт

обадете ни се

Опаковки и етикети

Съгласно системата за класификация на ООН за опасни товари, одобрени кутии и етикети са задължителните маркировки. Те се използват за улесняване на безопасният транспорт на товарите.

Правилата изискват опаковката да отговаря или да надвишава минималните стандарти за експлоатация, преди да могат да бъдат разрешени/одобрени за превоз на опасни товари.
Опасни товари, изпратени в ограничени количества, могат да бъдат опаковани само във вътрешна опаковка, поставена в подходяща външа опаковка.

L&T Consulting, в качеството си на спедитор и доставчик на логистични услуги може да Ви помогнем при транспортирането на опасни товари. Ние имаме обучен персонал и практически знания и опит. Ние имаме изградени добри отношения с авиокомпаниите и корабните линии и сме в състояние да осигурим приоритетно пространство за Вашите опасни АДР/ИМО товари.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram