12.10.2023

Внос на върнати стоки - 4 изисквания, на които стоките трябва да отговарят за да не платим мито и ДДС

Със стъпването и оперирането на глобалните търговски пазари фирмите се изправят пред един немаловажен въпрос, а именно: Какво трябва да направим, ако имаме върнати стоки?  Какви документи трябва да предоставим в различните случаи, за да не платим мито и ДДС?

Нека да видим законовите основания за освобождаване от мито и ДДС при внос на върнати стоки:

Съгласно чл. 203, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза , върнати стоки са:

“Несъюзни стоки, които, след като са били първоначално изнесени като съюзни стоки извън митническата територия на Съюза, са върнати в нея и декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на срок от три години, се освобождават от вносни мита по заявление на заинтересованото лице.”

По-надолу законодателят прави уточнение, че правилото за върнати стоки се прилага:

„дори когато върнатите стоки представляват само част от стоките, изнесени преди това от митническата територия на Съюза.“

Какво разбираме до тук: стоки, които веднъж са изнесени от митническата територия на съюза, могат могат да бъдат внесени (върнати) без заплащане на вносни митни сборове в срок от 3 години от датата на изнасянето им.  При особенни обстоятелства, съгласно Алинея 2 от същия член, този срок от 3 години може да бъде удължен.

Държа да направя едно уточнение относно върнатите количества стока - не е задължително да се връща цялото изнесено количество.

Съгласно алинея 3 същите права на върнати стоки имат и стоки, които  „преди износа им от митническата територия на Съюза са били допуснати за свободно обращение без мита или с намалена ставка на вносното мито поради специфичната им употреба, освобождаването по параграф 1 се разрешава само ако тези стоки се допускат за свободно обращение за същата специфична употреба“

Преведено на разговорен език: стоки който преди да бъдат изнесени , са били внесени без да е заплатено за тях мито ( на база на документ за произход например) могат да бъдат освободени от заплащане на мита при връщането им обратно на територията на съюза (върнати стоки), съгласно параграф 1, само и единственно ако са декларирани със същата специфична употреба, каквато е декларирана при първоначалния внос.

Когато обаче специфичната употребана върнатите артикули е различна, тогава „размерът на дължимите вносни мита се намалява с размера, заплатен при първоначалното им допускане за свободно обращение.“

Едно много важно изискване за върнати стоки е дадено в Алинея 5 „ Освобождаване от вносни мита се разрешава само за стоки, които са върнати в същото състояние, в което са били изнесени.“

Т.е. за да поискате  върнатите стоки да бъдат допуснати за внос без заплащане на вносни мита, трябва тези стоки да не са претърпели никакви обработки или пеработки, докато са били извън митническата територия на съюза.

на син фон куп с екселски файлове с щипки, калкулатор, черен химикал, черни очила и тефтер с червено- черен надпис върнати артикули

Нека видим какви са изискванията по отнощение на плащането или неплащането на ДДС.

На основание чл. 58 ал.1. т.17 от Закона за данък върху добавената стойност:

„Чл. 58. (1) Освободен от данък е вносът на:

17. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) стоки, които се връщат от лицето износител при запазване на състоянието, в което са били изнесени, освен нормалното износване при тяхната употреба, когато същите стоки са освободени от вносни мита;

При внимателен прочит на горните алинеии стигаме да едно от най- важните изисквания за върнати стоки , а именно тяхното пълно идентифициране. Т.е. трябва да докажем по категоричен начин, че тези стоки са идентични с изнесените.

Съгласно чл. 253, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза информацията за пълното идентифициране на внасяните (върнати)стоки се представя от деклараторът ( вносителят или негов представител) в митническото учреждение, където се подава декларацията за допускане за свободно обращание (внос).

Параграф 2 на чл.253 дава начините, по които може да бъде представена информацията за върнатите стоки:

„а) достъп до съответните данни от митническата декларация или декларацията за реекспорт, въз основа на която върнатите стоки са били първоначално изнесени или реекспортирани от митническата територия на Съюза;
б) заверена от компетентното митническо учреждение разпечатка на митническата декларация или декларацията за реекспорт, въз основа на която върнатите стоки са били първоначално изнесени или реекспортирани от митническата територия на Съюза;
в) издаден от компетентното митническо учреждение документ със съответните данни от тази митническа декларация или декларация за реекспорт;
г) издаден от митническите органи документ, удостоверяващ, че условията за освобождаване от вносни мита са изпълнени (информационен лист INF3).“

Съгласно параграф 3 „Информацията, посочена в параграф 2, не се изисква, когато от информацията, намираща се на разположение на компетентните митнически органи, се установява, че стоките, декларирани за допускане за свободно обращение, са били първоначално изнесени от митническата територия на Съюза и към онзи момент са изпълнявали условията за освобождаване от вносни мита като върнати стоки.“

Правилника за прилагане на Закона за добавената стойност е доста по-специфичен по отношение на стоките върнати заради рекламации

Чл. 51 (5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 17 от закона поради рекламация вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.

Знам какво ще чуете от много от колегите, че неплащането на мито и ДДС за върнати стоки е мисия невъзможна, че никой  няма да се занимава с това, че е сложно и не става.

Виждате, че законите позволяват да се внасят върнати стоки, без за тях да се заплаща мито и ДДС. Условията на които трябва да отговарят тези стоки са разгледани по-горе. Всички тези условия обаче трябва да бъдат отразени в митническите документи при износа на тези стоки. Ние знаем как да подготвим Вашите документи при износ и последващ внос ( върнати стоки), за да можем по законен начин да спестим заплащането на мито и ДДС. Свържете се с нас, за да могат нашите специалисти да Ви помогнат да оптимизирате вноса на стоките.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram