28.01.2021

Безмитен внос на употребявано лично имущество

Редът за допускане на режим свободно обращение без заплащане на вносни сборове на употребявано лично имущество, осъществяван от физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна на митническата територия на Общността е регламентиран в Глава I, от чл. 3 до чл. 11 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1186/2009 от 16 ноември 2009 г.

Основанието за освобождаване от данък върху добавената стойност е регламентирано в чл. 58, ал. 1 от ЗДДС.

Какво се счита за лично и домакинско имущество

За лично имущество се считат вещите, предназначени за лична употреба от заинтересованите лица, за нуждите на домакинството им. Към личното имущество спадат: домакинско имущество, велосипеди и мотоциклети, частни моторни-превиозни средства и ремаркета към тях, каравани за къмпинг, плавателни съдове за развлечение и частни самолети. За „лично имущество“ се приемат също така и провизии за домакинството в рамките на обичайните за едно семейство запаси, домашни любимци и ездитни животни, преносими инструменти. За лични вещи не се приемат такива с търговски характер. Домакинско имущество са лични вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, предназначени за лично използване от заинтересованото лице или домакинството им.

На какви условия трябва да отговарят лицата

За целите на допускането на свободно обращение с крайна употреба без заплащане на вносни сборове е необходимо лицата, които искат да преместят обичайното си местопребиваване на митническата територия на Република България, да отговарят на следните условия:

  1. Да са имали обичайно място на пребиваване извън митническата територия на общността най-малко 12 последователни месеца;
  2. Да преместват обичайното си местопребиваване в Република България;
  3. Личното имущество да е било във владение и използвани от заинтересованото лице на предишното им местопребиваване поне шест месеца преди датата, на която то е преустановило своето обичайно място на пребиваване в третата страна, която напуска. За превозните средства за частно ползване този факт може да бъде доказан с някои от следните документи – регистрационен талон, договор за покупко-продажба, фактура или друг подобен документ. Не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти, тютюн и тютюневи изделия, търговски превозни средства, артикули предназначени за упражняване на професия;
  4. Внасяното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото местопребиваване и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че има търговски характер

Освобождаването се допуска

с разрешение на началника на съответната митницата, на територията на която, се намира обичайното местопребиваване на лице. В срок до 12 месеца от датата на установяване на новото местопребиваване, лицата които отговарят на горните условия подават молба до Началника на Митническото учреждение (свободен текст) и прилагат, както всички документи, доказващи изпълнението на горепосочените изисквания, така и пълен опис на личното имущество /с превод на български език/, включително и моторните превозни средства, което лицето желае да внесе. До изтичане на 12 месеца от датата на която е приета митническата декларация за свободно обръщение (внос),имуществото не може да се заема, отдава под наем или продава, прехвърля възмездо или безвъзмездно. Нарушаване на изброените по-горе действия води до заплащане на съответните вносни мита. Личното имущество може да пристига на няколко отделни пратки в рамките на 12 месеца от датата на установяване на заинтересованото лице на обичайното му място на пребиваване на митническата територия на Общността

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram